A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Célcsoport és támogatási formák

A programban meghatározott munka-erőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

 

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.)
 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 3. 50 év felettiek
 4. GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható - Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.
 7. Megváltozott munkaképességű személyek
 8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 9. A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén).

 

A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése érdekében nyújtható, akik

 1. legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy
 2. 25 életévét nem töltötte be vagy
 3. életévét betöltötte vagy
 4. a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy
 5. saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
 6. 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
 7. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban.

 

A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:

 

A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.

 

A képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek támogathatóak (kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban):

- Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:

 1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)
 2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása
 3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 4. a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 5. a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatása

 

- Elhelyezkedést segítő támogatások:

 1. bértámogatás nyújtása
 2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (90 nap)
 3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
 4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).

 

- Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:

 1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása
 2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 3. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás),
 4. A foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése

 

Tájékoztatjuk a hatályos „a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról” szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 16. és 17. §-sai értelmében a munkaadóknak a munkaerőigényt a székhely (telephely) szerint illetékes foglalkoztatási osztály részére kell megküldeniük, azzal, hogy a támogatáshoz kapcsolódó munkaerőigényt annál az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnál (korábban kirendeltség) kell bejelenteni, amelynek területén a munkaerő foglalkoztatása történik.

 

Ettől eltérően a munkaerőigényt, ha

 1. a munka természetéből adódóan a munkavégzés több járási hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdése szerinti járási hivatalnál,
 2. a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több – különböző járási hivatal területén lévő – telephelyén történik, a foglalkoztató székhelye szerinti járási hivatalnál kell bejelenteni.

 

Amennyiben a munkaerőigény bejelentéshez harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem kapcsolódik, úgy a munkaerőigény a munkavállalási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az előbbiekben felsorolt helyszínek bármelyikén benyújtható.

 

Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén

TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002

 

A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A projekt címe: Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén

A szerződött támogatás összege: 215.500.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Esztergom járáson belül nagy különbségek mutatkoznak gazdasági szerkezet tekintetben. Esztergom fejlődő ipari térség, jelentős multinacionális vállalatokkal és beszállítói körrel rendelkezik a járás többi részében a gazdasági szerkezet váltás folyamata zajlik. Esztergom városában kiemelten, de járás többi részében is elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okoz problémát. Emellett azonban továbbra is ott vannak azok a rétegek, amelyek hosszabb ideje kiszorultak a munkaerőpiacról, elhelyezkedési esélyeik romlanak. A pályázat célja hogy, a paktum a helyben jelentkező igényekre minél teljesebb körű programot tudjon megvalósítani képzési, bér és bérköltség stb. támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén. A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű és inaktív személyek. A programban kiemelt szerepet kap a TOP ERFA beruházásból megvalósuló gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása. A foglalkoztatási együttműködés keretében a Foglalkoztatási Paktum programot a Komárom–Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető és Esztergom Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner kívánják megvalósítani Esztergom Járás terültén. A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi leendő helyi területi szereplővel közösen történt.

A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP 5.1.1-15 paktum programhoz való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására és a párhuzamosságok elkerülésére. A projekt előkészítését helyzetelemzés előzte meg. Érintteti kör: munkáltatók, munkavállalók, önkormányzatok, civilek, iparkamara, képző intézmények. Eredmények: a megkérdezett vállalkozások 90%-a tervez fejlesztéseket végrehajtani az elkövetkezendő 5 évben, a fejlesztési igényekhez kapcsolódóan létszámbővítést is. A megkérdezett vállalkozások és az önkormányzatok nagy része nyitott a Foglalkoztatási Paktumba való belépésre. Ebben a fázisban felmérésre kerültek a lehetséges paktumpartnerek, elsősorban közülük kerülnek kiválasztásra a paktumtagok. A nagyvállalatok képzési igényei elsősorban betanító képzésre korlátozódik, kompetenciafejlesztéssel párosítva. A paktum megállapodás keretében létrejött aktualizált munkaerő igényfelmérések fogják a pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési, bér, bérköltség támogatási igényeket kijelölni. A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.

A támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba 139 fő kerülne bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 61 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma tervezetten 15 fő.

Tervezett tevékenységek:

Az előkészítés során:

Az előzetes helyzetelemzés (munkáltatók, leendő paktumtagok célcsoporti személyek kérdőíves felmérése/interjú), és az előzetes programterv megalkotása, a paktumtagsági igények felmérése (a támogatási kérelem benyújtásáig megvalósult).

A megvalósítás során:

 1. a) A humánerőforrás tekintetében: projektmenedzsment, paktumkoordinátor, szakmai megvalósítók és munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók folyamatos biztosítása.
 2. b) A szakmai program tekintetében: paktumiroda biztosítása, eszközök beszerzése, szakmai anyagok kidolgozása a 2. mérföldkő szerint; majd a célcsoport részére bér és bérköltség támogatása, kapcsolódó egyéb költségek, képzéshez kapcsolódó támogatás biztosítása; munkaerőpiaci tevékenységek biztosítása, kötelező nyilvánosság elemek biztosítása; projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek (pl. rendezvény, sajtócikkek, szórólap), foglalkoztatást elősegítő rendezvények. A megyei önkormányzat és a Kereskedelmi és Iparkamara nemcsak mint kötelező konzorciumi partner, illetve paktumszervezet kerülnek bevonásra, hanem azáltal, hogy a megyei és a megyei jogú város paktumában is partnerek, munkájukkal a tevékenységek összehangolását, a szinergia megvalósítását, a párhuzamosságok kiküszöbölését is tudják biztosítani.

A projekt megvalósításának időpontjában a Kormányhivatal három jelentős foglalkoztatási projektet (GINOP-6.1.1-15, GINOP 5.1.1-15 és GINOP 5.2.1-14) valósít meg. A fenti programok a foglalkoztatási paktummal összehangoltan tudnak működni, a rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitásokat az induló projekt hátrányosan nem érinti, a projektmegvalósítás időszakára a kiírásnak megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező humánerőforrás felvételre és/vagy beszerzésre kerül. A Kormányhivatal korábbi projektek fenntartási időszakából származó eszközparkkal rendelkezik, amelynek egy részét a projekt rendelkezésére bocsátja.

Várható eredmények: Közvetlen hatásként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása. Folyamatossá válik a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Hangsúlyosabbá válik a gyakorlati képzés, javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002

Alkategóriák

Hírlevél

Statisztika

Ma178
Tegnap349
Ezen a héten1500
Ebben a hónapban6655
Összes687351

Látogatók Infói

 • IP címe: 34.204.169.230
 • Böngésző: Unknown
 • Böngésző verziója:
 • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

3
Elérhető

2024-02-24

 

kormany.hu

 

kemkh